आफ्नो स्वामित्वबाहेकका बहुमूल्य वस्तुहरू साथमा नेपाल नलैजाने सम्बन्धमा

सूचना ।