Attestation


For all types of academic certificates, transcripts and driving license
 1. A completed application form for attestation
 2. Get it attested from the Consular section of the Ministry of Foreign Affairs, Kathmandu.
 3. Original copy of the certificate/transcript (Please note that the certificate/transcript should be attested first by the concerned issuing authority and then by the Ministry of Education and Ministry of Foreign Affairs of Nepal before coming to the Embassy for attestation.)
 4. A copy of the certificate/transcript
 5. Attestation fee AED 150.00 per page/stamp (AED 20.00 per page/stamp in case of students enrolled in the schools and universities)
 6. In case of the attestation of copy of Driving License, the copy should be attested first by the concerned issuing authority and then by the Ministry of Foreign Affairs, Department of Consular Services, Nepal.

Birth/Marriage Certificates
 1. A completed application form for attestation
 2. Original copy of the certificate (Please note that the certificate issued in Nepali and English should be attested by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal before coming to the Embassy for attestation.). Any vital registration documents should be as per the scheduled published in the Nepal Gazette.
 3. Attestation fee AED 150.00 per page/stamp

Other Documents

Please submit the following documents for the attestation of the various certificates likes Police Report, Medical Reports etc. from the Embassy.

 1. A completed application form for attestation
 2. Original copy of the certificate (Please note that the certificate issued by the local authorities in Nepal in Nepali and English language should be attested by the Ministry of Foreign Affairs of Nepal)
 3. A copy of the certificate in English, if translated from Nepali
 4. Original or a copy of the certificates issued in Nepali
 5. Attestation fee AED 190.00 per page/stamp

Please note:

 1. Please type in the forms clearly or download the forms in the given formats and fill them out as clearly as possible.
 2. The Embassy will not take any action over incomplete documents and/or documents not prepared duly as per the instructions.
 3. The Consular hours of the Embassy are from 09:30 am to 01:30 pm (from Sunday to Thursday)

सवै प्रकारका शैक्षिक प्रमाणपत्र/लव्धाङ्कपत्रहरू तथा चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणिकरण

सवै प्रकारका शैक्षिक प्रमाणपत्र/लव्धाङ्कपत्रहरूको प्रमाणिकरणलागि निम्न वमोजिमका कागजातहरू पेश गर्नुहोला ।

 1. एक प्रति पूर्णरूपमा भरिएको प्रमाणीकरण आवेदन फाराम
 2. प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति (राजदूतावासमा ल्याउनु अगावै प्रमाणपत्र/लव्धाङ्कपत्रहरू जारी गर्ने निकाय, शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरण अनिवार्य छ । उदाहरणको लागि तपार्इको School Leaving Certificate राजदूतावासवाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएमा सर्वप्रथम परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी र तत् पश्चात शिक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयवाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने छ ।
 3. उक्त प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक
 4. प्रमाणीकरण दस्तूर युएर्इ दिरहाम १५०.०० प्रति पृष्ठ (विधार्थिहरुको हकमा दिरहाम २०.०० प्रति पृष्ठ)
 5. डाइभिङ्ग लाइसेन्सको प्रतिलिपि प्रमाणीत गर्नुपर्ने भएमा राजदूतावासमा ल्याउन अगावै नेपालको चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको निकाय र कन्सुलर सेवा विभागबाट प्रमाणीत भएको हुनुपर्ने छ ।

जन्म/विवाह दर्ता प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणिकरण लागि निम्न वमोजिमका कागजातहरू पेश गर्नुहोला

 1. एक प्रति पूर्णरूपमा भरिएको प्रमाणीकरण आवेदन फाराम
 2. प्रमाणपत्रको अनुवादित सक्कल प्रति (राजदूतावासमा ल्याउनु अगावै स्थानीय निकायवाट नेपाली र अंग्रजीमा जारी भएको प्रमाणपत्रलार्इ परराष्ट्र मन्त्रालयवाट समेत प्रमाणित गराएको हुनपर्ने । उदाहरणको लागि तपार्इको विवाह दर्ता प्रमाणपत्र राजदूतावासवाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएमा सर्वप्रथम तपार्इको गा.वि.स. वा न.पा. वा उ.प.न.पा. वा म.न.पा.वाट नेपाली र अंग्रेजीमा जारी प्रमाणपत्रको परराष्ट्र मन्त्रालयवाट प्रमाणित भएको हुनुपर्ने छ ।­ प्रमाणपत्र नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेकाे अनुसुची बमाेजिमकाे नमुनामा हुनुपर्नेछ ।)
 3. प्रमाणीकरण दस्तूर युएर्इ दिरहाम १५०.०० प्रति पृष्ठ

अन्य कागजातहरु

विभिन्न प्रमाणपत्रहरू जस्तै प्रहरी प्रतिवेदन, अस्पतालको प्रतिवेदन आदि कागजातहरू राजदूतावासवाट प्रमाणित गराउनको लागि निम्न वमोजिमका कागजातहरू पेश गर्नुहोला ।

 1. एक प्रति पूर्णरूपमा भरिएको प्रमाणीकरण आवेदन फाराम
 2. प्रमाणपत्रको अनुवादित सक्कल प्रति (राजदूतावासमा ल्याउनु अगावै स्थानीय निकायवाट नेपाली र अंग्रेजी भाषामा जारी भएकाे प्रमाणपत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयवाट समेत प्रमाणित गराएको हुनपर्ने ।­)
 • उक्त अनुवादित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक
 1. नेपालीमा जारी भएको प्रमाणपत्रको सक्कल वा फोटोकपी
 2. प्रमाणीकरण दस्तूर युएर्इ दिरहाम १९०.०० प्रति पृष्ठ

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः

 1. फारामहरू भर्दा सवै विवरणहरू स्पष्टसंग भरेर हस्ताक्षर गर्नु अनिवार्य छ ।
 2. कागजात पूरा नभएको वा रीतपूर्वक फाराम नभरेको पार्इएमा त्यस्ता निवेदन माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।
 3. शुक्रवार, शनिवार र अन्य विदाका दिनहरूवाहेकका हरेक दिन विहान ०९ः३० देखि दिउँसो १.०० बजेसम्म निवेदन पेश गर्न सकिने छ ।