Passport


Please be advised to bring the following documents to apply for e-Passport if you like to replace Machine Readable Passport (MRP) or all the pages in your Machine Readable passport have already been used up or the passport is damaged or lost:

 • Please fill up form from https://emrtds.nepalpassport.gov.np/  print its two copies. You can also write in the fields.
 • Your current original passport and its photocopy
 • A copy of your UAE visa page
 • A copy of your Citizenship Certificate
 • AED 200.00 for normal renewal/issuance and AED 400.00 for renewing lost/damaged passports.
 • Self-presence of the applicant is mandatory
 • Additional requirements for lost passports
 • Police Report
 • A letter to the Embassy from the concerned company

Required documents for the babies born in the UAE

 • Birth Certificate issued by the Health authority and its copy (the certificate should be attested by the Ministry of Foreign Affairs of the UAE
 • Copies of passports of both parents
 • Copies of UAE visas of both parents
 • A copy of marriage certificate of the parents
 • Photocopies of the citizenship certificates of the parents
 • AED 100.00 (valid for 5 years only)
 • Self-presence of the baby is mandatory

Please note

 1. Please type in the forms clearly or download the forms in the given formats and fill them out as clearly as possible.
 2. Applicants whose age is below one year and the applicants (of any age) who cannot sign can leave the boxes by putting a small cross (×) mark in the middle of the boxes.
 3. The Embassy will not take any action over incomplete documents and/or documents not prepared as per the guidelines.
 4. Your new passport will be ready in about 1 month time from the date of submission. Please come to the Embassy with your old passport and receipt to collect your new passport after you receive a message from the Embassy.
 5. The Consular hours of the Embassy are from 09:30 am to 01:00 pm (from Monday to Friday)
 6. Visit http://nepalpassport.gov.npfor more information.

नेपालीमा

संयुक्त अरब र्इमिरेट्समा रोजगारी, व्यवसाय वा अन्य कुनै कामका सिलसिलामा वस्नुहुने नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो पुरानो राहदानी को सट्टा विद्युतीय राहदानी लिन चाहेमा वा हाल लिएको पासपोर्ट का पानाहरू प्रयोग भर्इ सकेको वा झुत्रो भर्इ प्रयोग गर्न नसकिने भएमा वा नासिए/हराएमा तल लेखिए वमोजिमका कागजातहरू लिएर निवेदक स्वयं यस राजदूतावास, अवुधावीमा सम्पर्क राख्नुहोला ।

 1. राहदानी फाराम https://emrtds.nepalpassport.gov.np मा गएर भर्ने,
 2. हाल प्रयोग भइरहेको राहदानी सक्कलै र सोको एक प्रतिलिपि,
 3. युएर्इको भिषा भएको पानाको प्रतिलिपि एक,
 4. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक,
 5. राहदानी दस्तूर २००.०० दिरहाम । तर हराएको वा नासिएको वा विभिन्न कारणले क्षती भएको पासपोर्टको हकमा दि. ४००.०० दस्तुर लाग्ने छ।
 6. निवेदक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

यदि राहदानी हराएको भएमा थप कागजातहरू 

 1. राहदानी जहाँ हराएको हो त्यो क्षेत्रको प्रहरी कार्यालयले दिएको प्रतिवेदन,
 2. कम्पनीले हराएको भएमा कम्पनीको एक पत्र समेत

यदि युएर्इमा जन्मेको वच्चाको लागि भएमा आवश्यक कागजातहरू

 1. युएर्इको Health Authority वाट जारी भएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सक्कल र एक प्रतिलिपि,
  (युएर्इको परराष्ट्र मन्त्रालयवाट प्रमाणित भएको हुनु पर्ने)
 2. वच्चाको वावुआमा दुवैको राहदानीका प्रतिलिपिहरू,
 3. वच्चाको वावुआमा दुवैको भिषाका प्रतिलिपिहरू,
 4. वच्चाको वावुआमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 5. वच्चाको वावुआमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरू,
 6. राहदानी दस्तुर दि. १००.००
 7. बच्चालाइ लिएर अभिभावक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः

 1. फारामहरू भर्दा सवै विवरणहरू स्पष्टसंग भर्नु अनिवार्य छ । तोकिए वमोजिमको फरम्याटमा DOWONLOAD गरेर Type गरेर मात्र विवरण भर्नु पर्ने हुन्छ ।
 2. फाराम भर्दा  ल्याप्चे लगाउने कोठाहरूमा र हस्ताक्षर गर्न नसक्ने कुनै पनि उमेरका निवेदेकहरूले केही पनि नलेखी मात्र × चिन्ह लगाउन सक्ने छन् ।
 3. कागजात पूरा नभएको वा रीतपूर्वक फाराम नभरेको पार्इएमा त्यस्ता निवेदन माथि कुनै कारवाही गरिने छैन ।
 4. राहदानी तयार भर्इ नेपालवाट यस राजदूतावासमा आर्इपुग्न निवेदन दर्ता भएको मितिले करीब १ महिना लाग्छ । तसर्थ, राहदानी वनेर आर्इपुगेको खवर राजदूतावासमा सम्पर्क गरेर वा दूतावासको Website वाट थाहा पाउन सकिने छ र राहदानी लिन अनिवार्य रूपमा रकम तिरेकोरसीद र पुरानो राहदानी लिएर निवेदक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
 5.  शनिवार, आइतवार र अन्य विदाका दिनहरू वाहेकका हरेक दिन विहान ०९.३० देखि दिउँसो १.०० वजेसम्म निवेदन पेश गर्न सकिने छ ।
 6. राहदानी सम्बन्धी विस्तृत जानकारीhttp://nepalpassport.gov.np वाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।