नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाभाईरस विस्तार भएको सन्दर्भमा जारी गरेको Travel Advisory ।

Travel Advisory (COVID 19)