मागपत्र बुझाउने र सङ्कलन गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना