राहदानी तयार भई आएको सम्बन्धी सूचना।

संलग्न सूचीबमोजिमका महानुभावहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।

Passport List – 24 FEB 2022_compressed