राहदानी तयार भई दूतावास आइपुगेको सम्बन्धी सूचना

संलग्न सूचीबमोजिमका महानुभावहरूको राहदानी तयार भई दूतावासमा आइपुगेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।

Passport List