श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभागले मिति २०७६/०७/१९ मा जारी गरेको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।