e-passport तयार भई राजदूतावास आइपुगेको सम्बन्धी सूचना।

संलग्न सूचीबमोजिमका महानुभावहरूको e-passport तयार भई दूतावासमा आइपुगेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।

E-passport Dispatch List (1)