e-passport तयार भई राजदूतावास आइपुगेको सम्बन्धी सूचना

संलग्न सूचीबमोजिमका महानुभावहरूको e-passport तयार भई दूतावासमा आइपुगेको सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ।

e-passport List