Registration Form for Nepali Nationals in the UAE

 

(युएइमा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूको विवरण संकलन फाराम)